Edward’s (VII) Exeter

A Thorverton & District History Society event

When: to February  2013
Where:Thorverton
Who:Ian Stoyle